Therapie - geheugenproblemen

Team ouderen 1 focust de therapieën en activiteiten op de bekrachtiging en stabilisering van de restfuncties.

Ergotherapie

Ergotherapie onderhoudt en stimuleert de aanwezige functies bij de ouderen om zo de afhankelijke positie van de oudere zoveel mogelijk te verminderen. De cliënt in de mate van het mogelijke zelfstandig laten functioneren is één van onze doelstellingen. Eveneens is het belangrijk om de ouderen op een positieve manier te benaderen in hun totaliteit. Er wordt hierbij vertrokken vanuit de leefwereld en de interesses van de ouderen. De activiteiten sluiten daarom zoveel mogelijk aan op de reeds gekende activiteiten van het dagelijks leven (ADL), huishoudelijke en kooktherapie, marktbezoek, hobby's en vrije tijd, relaxatiebaden en aromatherapie. Met deze activiteiten trachten wij de oudere opnieuw te activeren en zijn bestaande motorische en cognitieve vaardigheden te stimuleren en in stand te houden. Hierbij kan er soms geopteerd worden om een huisbezoek te doen, waarbij we het functioneren van de cliënt in de thuissituatie bekijken en zo een advies op maat kunnen geven.

Psychotherapie - gesprektherapie

Tijdens de gespreksgroepen wordt ruimte geboden om te spreken over hoe men zich voelt. De focus van de therapie wordt gelegd op het hier-en-nu. Het is een verbale therapie waarbij gedifferentieerd wordt door het aanbieden van verbale en non-verbale cues. Het is een interactieve groep waarin alle groepsleden een evenwaardige rol vervullen. Het delen van ervaringen met anderen en het horen vertellen van een ander zijn verhaal geeft verbinding, moed en steun.

Psychomotorische bewegingstherapie

De kinesitherapeut tracht met psychomotorische training via gerichte bewegingsoefeningen het lichaamsgevoel en het lichaamsbeeld van de patiënten te verbeteren of op peil te houden. Naast het optimaliseren van het lichaamsschema is het onderhouden van de algemene lichamelijke conditie en het stimuleren van contact met het eigen lichaam belangrijk.

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van non-verbale psychotherapie. Door bezig te zijn met muziek, is de mens ook bezig met zijn/haar innerlijk functioneren. Bij mensen met neurodegeneratieve problemen wordt in de muziektherapie vooral gebruik gemaakt van het zingen en beluisteren van bekende liederen. Het auditieve geheugen blijft het langst intact en het stimuleren daarvan, bewerkstelligt lucide momenten bij de cliënt. Mensen herkennen de muziek van vroeger, herinneren zich de woorden weer, en zelfs de hele sociale omgeving die toen bij die muziek hoorde. Door deze liedjes te zingen, vindt men als het ware stukjes terug van de eigen identiteit, beleeft men opnieuw sterker zichzelf. Tegelijk zet de muziek ook het lichaam in beweging, waardoor belevingen aan de oppervlakte komen en gevoelens gedeeld en verwoord kunnen worden.

Pastorale ontmoeting

De pastorale medewerker komt mensen nabij in wat zij meemaken. Zingevingsthema's worden individueel of in kleine groep verkend, in volle respect voor de levens- en geloofsvisie van elkeen. De specifieke christelijke geloofsbeleving wordt aangereikt en wie dit wenst, kan deelnemen aan een gebedsmoment op de afdeling.