Therapie - algemene psychiatrische aandoeningen

Het algemene doel van de therapieën en activiteiten die worden gegeven door team ouderen 2 is de verbetering of stabilisering van het algemeen functioneren, in combinatie met het benutten van de inzichtelijke mogelijkheden.

Huishoudelijke therapie

In de huishoudelijke therapie worden huishoudelijke vaardigheden geoefend en onderhouden, zoals wassen, strijken, bedden opmaken en kledij herstellen. Het doel van deze therapie is de samenwerking in groep te bevorderen, evenals de sociale contacten, de mogelijkheden van de patiënten te stimuleren en in stand te houden.

Ergotherapie

Via ergotherapie worden vaardigheden getraind of onderhouden waarbij materiaal of voorwerpen worden gebruikt, zoals handvaardigheid, sociale vaardigheid, geheugenvaardigheid, cognitieve vaardigheid. De patiënt kan zijn eigen leven concreet vorm en zin geven en verbetert zijn zelfinzicht.

Psycho-educatie

Het doel van deze therapie is informatie verstrekken, sociale vaardigheden trainen en het zelfinzicht verbeteren, aan de hand van informatie over psychologische onderwerpen.

Kooktherapie

Door het bereiden van een volledige maaltijd, het plannen ervan tot en met de afwas nadien, leert men opnieuw of voor het eerst koken. De patiënt geniet van het koken en van het eten, werkt hierbij samen en kan een meervoudige opdracht plannen en organiseren.

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van non-verbale psychotherapie. Door bezig te zijn met muziek, is men ook bezig met zijn/haar innerlijk functioneren. In groep of individueel wordt muziek aangewend op alle mogelijke manieren: een vrije of gestructureerde improvisatie, zingen met of zonder begeleiding, muziek beluisteren... Muziek raakt en zet in beweging. Tijdens de sessies muziektherapie staan we stil bij de belevingen en associaties die de muziek oproept. Het beleven van muziek en gevoelens, het omgaan met stilte, het ruimte innemen in de groep, het delen van belevingen en het verwoorden daarvan tegenover groepsgenoten, maken alle deel uit van de muziektherapie.

Relaxatietherapie

Tijdens deze sessies worden ontspanningstechnieken aangeleerd en ingeoefend, met achtergrondmuziek of bekende omgevingsgeluiden (het tikken van de regen, het geluid van een kerkklok.). De technieken worden eenvoudig aangeleerd zodat de patiënten deze gemakkelijk zelf thuis of op de kamer in de praktijk kunnen brengen. Het doel hiervan is tot rust leren komen in het eigen lichaam en vertrouwen op te bouwen in de eigen mogelijkheden om het lichaam te controleren. Er wordt een band geschept tussen het geestelijk en lichamelijk welgevoelen.

Fitness

De psychomotorische dienst biedt fitnessoefeningen aan, al dan niet met behulp van fitnesstoestellen. De doelstelling van dit aanbod is het bevorderen van de lichamelijke conditie, uitdaging bieden met haalbare doelen, leren omgaan met stress en de eigen grenzen leren kennen.

Socio-educatie

In het kader van resocialisatie en/of ontslagbegeleiding wordt er interactief informatie uitgewisseld over wonen en zorg, sociale zekerheid, sociale voordelen, inkomen en juridische thema's. De thema's worden mee bepaald door de patiënt, ervaringen kunnen in groep worden besproken.

Pastoraal groepsgesprek

Tijdens het pastoraal groepsgesprek komen existentiële en levensbeschouwelijke thema's aan bod, waarbij de algemene zoektocht van mensen naar zin en betekenis voorop staat. De eigen levenskijk, de bronnen van kracht en hoop worden verkend en verruimd. Waar nodig en wenselijk wordt verwezen naar een uiteindelijke zin, zoals vormgekregen in de christelijke traditie.

Therapeutisch groepsgesprek

De patiënt wordt verantwoordelijk gemaakt voor het eigen herstel en behoud. Zijn zelfinzicht wordt verbeterd. De patiënten worden gemotiveerd om elkaar tot steun te zijn en worden getraind in terugvalpreventie.

Verslavingseducatie

De patiënt krijgt informatie over de oorzaken en dynamieken van verslaving, met een focus op inzicht, vaardigheden en houdingen om nuchter te blijven.

Bilan

Elke patiënt krijgt de verantwoordelijkheid om zijn bilan voor te stellen aan de groep. Hij of zij evalueert zichzelf op verschillende levensdomeinen. Samen met de groep worden er persoonlijke doelstellingen geformuleerd.

Afdelingsvergadering

Wekelijks kunnen patiënten hun bemerkingen, suggesties en klachten kwijt aan de hoofdverpleegkundige. Op deze manier tracht de afdeling laagdrempelig aan patiëntgerichte kwaliteitsverbetering te doen.