Participatie

Adviesraad

Regionale adviesraad voor GGZ-participatie Zuid-Hageland

Een evenwichtige samenwerking tussen cliënten, familie en professionals van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Hageland is van grote waarde voor het verbeteren van herstelondersteuning en de kwaliteit van zorg. Vanuit hun unieke positie als zorgvrager beleven en zien cliënten andere aspecten en eventuele knelpunten dan behandelaren. Per definitie doorlopen zij van begin tot eind hun eigen zorg- en herstelproces en weten ze hoe dat voelt.
Deze ervaringskennis wil de Regionale Adviesraad voor GGZ-Participatie (RAP) inzetten om participatie op alle niveau's te verhogen en de zorg nog beter af te stemmen op de zorgvraag van cliënten, bewoners, bezoekers en patiënten uit deze regio.

De regionale adviesraad bundelt ervaringen en wil deze inzetten om de geestelijke gezondheidszorg nog beter te maken. De raad zet hoog in op participatie, 'een stem geven' aan de gebruikers van de zorg en de opvolging dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Verder wil de raad vooroordelen over psychisch ziek zijn bestrijden en actief mee het GGZ-beleid vormgeven.

Cliëntenraden

Patiëntenraad kliniek

De patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van het ziekenhuis zijn aangewezen. De raad, vertegenwoordigd door de ervaringsdeskundige (voorzitter), overlegt daarover met de directie van de instelling en denkt mee over onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
Concreet doen de leden van de patiëntenraad dat door mee te denken en te praten in een vergadering over de zorg- en dienstverlening van het ziekenhuis. Aan bod komen algemene, afdelingsoverstijgende onderwerpen zoals gezondheid en hygiëne, veiligheid, bejegening, vrije tijd, herstelondersteuning, kwaliteitsvolle zorg en alle andere thema's die in het belang van alle patiënten zijn.
De patiëntenraad gaat elke eerste donderdag van de maand door, van 17.00 tot 18.00 uur.

Meer informatie hierover bij de begeleiding of bij patientenraad@azt.broedersvanliefde.be.

Woonraad beschut wonen - Hestia vzw

Iedereen die verblijft in en begeleiding krijgt van Beschut Wonen kan naar de tweemaandelijkse woonraad komen. Deze woonraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. De raad, vertegenwoordigd door de ervaringsdeskundige, overlegt daarover met de directie van Hestia en denkt mee over onderwerpen die voor bewoners belangrijk zijn. De raad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.
Concreet praten en denken de leden van de woonraad mee in een vergadering over de begeleiding en het wonen. Aan bod komen algemene onderwerpen zoals gezondheid en hygiëne, veiligheid, bejegening, vrije tijd, herstelondersteuning, kwaliteitsvolle zorg en alle andere thema's die in het belang van alle bewoners zijn.

Meer informatie hierover bij de begeleiding.

Gebruikersraad

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen. De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen.
Van de vergaderingen van de raad wordt een verslag opgemaakt dat aan alle bewoners en hun familie of mantelzorgers bezorgd wordt.
De gebruikersraad vergadert vier maal per jaar.

Voedingsraad

De voedingsraad werd in 2016 opgestart in de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen en komt maandelijks samen, met als doel enerzijds patiënten inspraak geven in het voedingsgebeuren, sensibiliseren rond gezonde voeding, maar ook het afvalbeleid rond voeding beheersen.
De voedingsraad is zeer multidisciplinair samengesteld: patiënten worden uitgenodigd om hier een actieve rol in te spelen, samen met de vaste samenstelling (medewerkers van de voedingsdienst, logistiek assistenten en directie).

Ervaringsdeskundige

Heeft u over cliëntenparticipatie vragen of bedenkingen? Neem contact op met Els Roevens (els.roevens@azt.broedersvanliefde.be).