Afdelingsregels

Medicatie, alcohol en drugs

Het bezit van drugs, medicatie en alcoholische dranken is verboden op het terrein van het ziekenhuis. Alle medicatie (ook zgn. 'natuurproducten') wordt aan de verpleegkundige afgegeven bij opname. Elke vorm van medicatie (nieuw, afbouw of stop) wordt steeds met de afdelingsarts besproken. Medicatie mag enkel op de kamer worden bewaard na akkoord van de arts.

Autorijden

Bij opname in het kader van verslavingsproblematiek, wordt men geïnformeerd over de wettelijke bepalingen rond rijgeschiktheid. Met name ’dat elk een die aan alcohol verslaafd is geweest, na een periode van bewezen onthouding van minstens 6 maanden rijgeschikt kan worden verklaard’ (KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs). De autoverzekering komt bij schade niet tussen indien u voor een verslavingsprobleem in behandeling bent!

Mensen die gedwongen zijn opgenomen, wordt aangeraden om gedurende de termijn van de gedwongen opname, niet met de auto te rijden.

Maandelijkse factuur

Het ziekenhuis volgt de wettelijke tarieven, afgesproken met de ziekenfondsen. Maandelijks wordt een rekening gestuurd met het remgeld (enkel de door de patiënt te betalen kosten). Het ziekenhuis factureert rechtstreeks aan het ziekenfonds, waardoor dit deel niet vooruit moet worden betaald.

De factuur is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals de dagprijs, een medicatie-forfait, het toezichtshonorarium van de dokter en mogelijk supplementen voor een 1- of 2-persoonskamer.

De dagprijs voor een gewoon verzekerde bedraagt vanaf dag 2 13,59 EUR. Mensen met een voorkeurtarief betalen vanaf dag 2 4,83 EUR. Het medicatieforfait bedraagt 0,80 EUR. Dit betekent dat per dag dit bedrag wordt betaald voor alle medicatie die wordt toegediend. Bijkomende producten zoals een lotion, een tandendoosje of shampoo zijn niet inbegrepen in het medicatieforfait, maar worden extra gefactureerd. Het supplement voor een 1-persoonskamer is zowel voor de gewoon verzekerde, als voor de mensen met een voorkeurstarief 10,00 EUR. Het supplement voor een 2-persoonskamer bedraagt 5,00 EUR en wordt enkel voor gewoon verzekerden aangerekend.

Dit is een zeer beknopte uitleg over de facturatie. Meer informatie is beschikbaar op de opnamedienst, of op de sociale dienst van de afdeling.

Telefoon, gsm en post

Tijdens therapie-uren en eetmomenten wordt er niet gebeld. Enkel dringende gesprekken kunnen worden doorgegeven.

Tijdens therapiemomenten wordt de gsm ook uitgezet.

Post kan je dagelijks ontvangen, door afhaling in het verpleeglokaal. Post kan worden verstuurd door het af te geven aan het onthaal.

Orde en taken

Voor veel mensen is het door hun aandoening niet meer vanzelfsprekend om de dagelijkse activiteiten aan te vatten. In het kader van hun behandeling, zetten we mede in op een goede dagstructuur en proberen we patiënten zo veel mogelijk te betrekken in huishoudelijke taken, om hen zo opnieuw vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Van iedereen die hiertoe in staat is, wordt verwacht dat hij/zij een handje toesteekt. Zo dient iedereen zelf te zorgen voor de orde van zijn/haar kamer. Iedere week worden er zuivere lakens voorzien. Voor het dekken van de tafels en de afwas bestaat er een beurtrol onder de patiënten.

Brandveiligheid

Alle lokalen zijn voorzien van een detectiesysteem voor brand en rookontwikkeling.

Rookverbod

Binnen de afdeling geldt een strikt rookverbod, met als uitzondering de rokersgang van team ouderen 1. Roken op de afdeling van team ouderen 2 kan enkel in de binnentuin van de afdeling.