Opname - geheugenproblemen

De doelstellingen bij een opname kunnen zijn: crisisopvang, integrale observatie, behandeling (zowel psychotherapie als medicamenteuze therapie) en heroriëntatie.

Crisisopvang

Crisisopvang kan betekenen dat een situatie thuis of in een woonzorgcentrum niet meer optimaal of wenselijk is, en dat men overgaat tot een korte opname. Crisisopvang kan ook overgaan in integrale observatie en behandeling.

Integrale observatie

Tijdens deze periode leren alle personen die in contact komen met de patiënt d.m.v. gesprekken en deelname aan therapie, hem of haar kennen en worden de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. De hulpvraag van de patiënt en/of familie wordt geëxploreerd. Deze wordt in combinatie met verschillende observaties besproken in een vergadering met alle disciplines (psychiater, psycholoog, verpleegkundige...), waar een diagnose wordt gesteld en een verder plan van aanpak wordt opgemaakt. De doelstellingen van dit behandelplan worden verder besproken met de patiënt, de familie en de andere betrokkenen en worden op vaste momenten geëvalueerd.

Behandeling via psychotherapie en geneesmiddelen

Een behandeling vertrekt vanuit de diagnose en de vooropgestelde doelstellingen. Een behandeling met geneesmiddelen is slechts een gedeeltelijke aanpak, die wordt vervolledigd door therapie aan te bieden zoals gesprekstherapie, ergotherapie, muziektherapie, training van de (resterende) mogelijkheden in verband met zelfzorg.

Medische onderzoeken, gegevens en verslagen

Tijdens de opname kan men voor lichamelijke klachten terecht bij de arts, verbonden aan de afdeling. Indien nodig wordt men doorverwezen. Elke patiënt wordt bij opname onderzocht door onze internist.
Het is de bedoeling dat alle medische gegevens hier worden opgevolgd. Zijn er aparte onderzoeken nodig bij een medisch specialist, dan wordt dit in samenwerking met het algemeen ziekenhuis RZ Tienen geregeld. Zijn er bijzondere redenen om de eigen arts in te schakelen, dan vragen wij u om dit eerst met het team te overleggen en niet op eigen houtje afspraken te regelen (ook indien het gaat om controleraadplegingen die voorzien waren voor de opname).

Heroriëntatie

Tijdens de crisisopvang, observatieperiode en behandelperiode, wordt gekeken naar de toekomstmogelijkheden. Afhankelijk van de individuele situatie wordt iemand met/zonder ondersteuning opnieuw georiënteerd naar huis, een gepaste woonvorm zoals een WZC, een PVT of beschut wonen. De afdeling is geen plaats waar men definitief kan verblijven.