Visie

Team jeugd biedt 2 residentiële jeugdpsychiatrische behandelprogramma's voor adolescenten vanaf 14 jaar met psychosociale en/of emotionele problemen, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, al dan niet in combinatie met problematisch middelengebruik en/of ander verslavingsgedrag.

Team jeugd:

  • beschouwt de jongere als tijdelijk verstrikt in moeilijkheden en beschouwt het als haar taak om met de jongere en het gezin aan de slag te gaan om de moeilijkheden aan te pakken.
  • ziet de residentiële behandeling als een overgangsfase in het leven van de jongere, gericht op een positief welbevinden, competentie en toekomstperspectief. Zo vormt de afdeling een schakel in de hulpverlening en het leven van de jongere.
  • kiest voor een geïntegreerde aanpak via opvoedend behandelen – behandelend opvoeden in nauwe samenwerking met de context van de jongere en inschakeling van de ziekenhuisschool.
  • bouwt een leefgroepwerking uit waar de jongere tegelijk door ervaring én feedback door leeftijdsgenoten kan oefenen met sociaal gedrag (oefenen in ‘samen leven’).
  • werkt nauw samen met de context van de jongere (bondgenoot in het behandelproces) en laat jongeren de kans om te oefenen in de eigen omgeving.
  • combineert ruime ervaring in het werken met deze jongeren met een wetenschappelijke evidentie. Tegelijk erkent de afdeling het broze van het handelen en het net onvoorspelbare resultaat dat dit handelen in zich draagt.

De afdeling en haar medewerkers zien het als hun opdracht om mee het motivatieproces voor verandering in gang te zetten. Het afdelingsklimaat is een warm en sensitief opvoedingsklimaat, waar we grenzen en sturing geven aan de jongeren. De autoriteit wordt gekenmerkt door aanwezigheid en nabijheid, door het onder controle houden van en het verantwoordelijk zijn voor het eigen gedrag, het weten dat we er niet alleen voor staan (netwerk) en door het uitstellen van reacties zolang emoties te hoog zitten (geweldloosheid).

De afdeling jeugdpsychiatrie investeert in een sterk team, samengesteld uit mensen met verschillende opleidingen (multidisciplinair), die elk vanuit een eigen invalshoek/achtergrond bijdragen en samenwerken om te begrijpen wat er aan de hand is (diagnostiek als verhaal met betekenis), de jongere en zijn gezin/context te ondersteunen in het verwerven en terugvinden van de eigen competentie (krachtgericht werken) en optimale groeikansen te geven (oefenen, ervaren).

Omdat we zowel voor jezelf als voor de andere jongeren en het personeel een veilige leefomgeving en veilig behandelklimaat willen, zijn er op team jeugd enkele zeer belangrijke regels:

  • geen bezit, gebruik of dealen van alcohol, drugs of medicatie, want we houden de leefgroep en het ziekenhuis volledig middelenvrij;
  • geen bezit van wapens;
  • geen fysieke agressie, zodat we voor iedereen een veilige omgeving kunnen creëren;
  • geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, want we respecteren eigen en andermans lichaam.

Bij het overtreden van bovenstaande regels kan de afdelingsarts beslissen tot onmiddellijk ontslag.