Algemeen

Het mobiel team GGZ maakt deel uit van het transmurale netwerk, arrondissement Leuven, en de zorgregio Tervuren, en biedt begeleiding en behandeling in de eigen leefomgeving (of waar de cliënt zich bevindt), zodat de cliënt zijn eigen doelen en wensen kan nastreven en een betekenisvol leven kan leiden in zijn eigen omgeving en in de maatschappij.

Het team richt zich tot volwassen cliënten (16 tot 65 jaar) uit de regio Zuid-Hageland die door een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen (werken, wonen, relaties, gezondheid…).

Het mobiel team werkt vanuit een herstelgerichte visie, uitgaande van de krachten van cliënten en gelovend in de mogelijkheden van elkeen om de regie over het leven in handen te nemen. Aan de hand van een herstelkaart voor de verschillende levensdomeinen en een signaleringsplan om handvaten te zoeken, worden acties gekoppeld aan de doelen en wensen van de cliënten. Deze worden regelmatig bijgestuurd.

Het team gaat samen met de cliënt in dialoog met het natuurlijk netwerk (vrienden, familie…), en ook met de andere professionele partners die in de situatie betrokken zijn.

Er wordt steeds getracht een opname te vermijden. Indien dit niet mogelijk is, worden de alternatieven met de cliënt en andere betrokkenen besproken. Tijdens een opname houdt het mobiel team GGZ contact met de cliënt en het behandelteam van het ziekenhuis.