Herstel

De herstelgroep werkt samen met de cliënt een traject uit dat gericht is op reactivatie.

De herstelvisie, die inzoomt op de krachten van de cliënt, is de rode draad doorheen de behandeling.

Centraal in de visie is tevens de integrale benadering waarbij we de cliënt in zijn geheel willen ondersteunen. In de praktijk zijn de verschillende levensdomeinen een leidraad waarrond doelstellingen worden geformuleerd. Deze domeinen zijn: wonen, werken, sociaal/administratief, vrije tijd, gezondheid, relaties/rollen en zingeving.

Er wordt multidisciplinair en zoveel mogelijk vraaggestuurd gewerkt (individuele trajecten met aandacht voor resocialisatie en activatie in de buitenwereld).

De doelgroep van de herstelmodule zijn mensen tussen de 18-65 jaar uit de regio waarbij de klachten/problematiek langduriger van aard zijn. De cliënten hebben al eerder een therapeutische behandeling gevolgd voor hun psychiatrische problematiek. De symptomen van het psychiatrisch ziektebeeld zijn in die mate gestabiliseerd (niet acuut aanwezig) dat er aan andere domeinen kan worden gewerkt met als doel een zinvol leven in de maatschappij uit te bouwen met de nodige ondersteuning/uitbouw van het netwerk (familie, vrienden, professionele hulpverleners…).

Tijdens het verblijf in de herstelgroep wordt nauw samengewerkt met de regionale zorgpartners (mobiel team, team activering, beschut wonen, OCMW, CGG, CAW…)

Voor de familie worden familievergaderingen alsook gesprekken (op indicatie) aangeboden. Er is een KOPP-werking (voor kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek) waarbij er aandacht is voor de kinderen van de cliënten.

De herstelgroep biedt een kort en een lang programma aan. Er wordt gestreefd naar een maximale opnameduur van 6 maanden.

In elke module (kort/lang) wordt gewerkt met 2 fases.

In fase 1 stelt de cliënt met ondersteuning van het team een persoonlijk profiel op. Er worden doelstellingen en werkpunten vooropgesteld voor de desbetreffende domeinen van het leven.

In fase 2 wordt een herstelplan opgemaakt. Er wordt actief aan de slag gegaan met de eigen doelstellingen. Er wordt een individueel programma op maat uitgewerkt met individuele activiteiten, groepsactiviteiten en zorg op maat-modules.

In beide fases wordt verwacht dat de cliënt deelneemt aan die sessies van het therapieprogramma die inzicht verwerven, die hen sterker maakt in functie van de doelstellingen/acties die er werden geformuleerd. Deze keuzes worden samen met de verantwoordelijke verpleegkundige gemaakt. Wekelijks worden de individuele activiteiten en gekozen therapiesessies in een therapiekaart gegoten. Er wordt samen met de cliënt (en zijn familie) ook een crisisplan opgesteld.

Een opname gebeurt steeds met een voorafgaand intakegesprek.

  • Verantwoordelijke artsen: dr. Joris Van Roy en dr. Peter Joostens
  • Teamcoördinator: Leen Romme (016/807.511)
  • Maatschappelijk werker: Mirthe Menten
  • Psychologe: Kim Vos